PREKIŲ KATALOGAS
Savaitės Akcija

No supplier

Pirkimo- pardavimo sąlygos ir taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šios internetinės parduotuvės taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatoma Pirkėjo ir E-PIGIAU.LT el. parduotuvės administruojančios įmonės UAB Citreum (toliau – Pardavėjas) teisės bei  pareigos, pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, produktų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu e-pigiau.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pirkti e-pigiau.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1. 2. punktu, turi teisę pirkti prekes e-pigiau.lt internetinėje parduotuvėje.

1.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles, Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

Internetinės parduotuvės „www.e-pigiau.lt“ prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijose.

 

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

 

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje savo vardu suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“ ar „Užsakyti“ bei pats apmoka už prekes.

2.2. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.3. E-PIGIAU.LT yra saugoma kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis.

 

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-pigiau.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-pigiau.lt internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsdamas.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

3.6.Pirkėjas, naudodamasis e-pigiau.lt internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

 

4.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-pigiau.lt  internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-pigiau.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, pažeidžia savo įsipareigojimus, daro užsakymus, jų neapmoka, su pirkėju kelis kartus negalima susisiekti nurodytais kontaktais ar kaip kitaip kenkia parduotuvės veiklai ar su ja susijusių socialinių tinklų ar kitoje erdvėje, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis e-pigiau.lt internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų, o piktybinius Pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-pigiau.lt internetinėje parduotuvės registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.6. Dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę. Jeigu Pirkėjas su šiuo pasiūlymu nesutinka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

4.7. Pardavėjas turi teisę talpinti internetinėje parduotuvėje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako juose skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą.

 

5. Prekių kaina ir jų apmokėjimo tvarka

 

5.1. Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodytos Eurais su PVM.

5.2. Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad  Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.

5.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą Parduotuvėje esančią informaciją.

5.4. Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas, jei aiškiai nenurodyta kitaip.

5.5. Pirkėjas gali atsiskaityti  už prekes vienu iš šių būdų:

5.5.1. Pirkėjas gali atsiskaityti naudodamasis „Kevin“ mokėjimo sistema, kurios pagalba Pirkėjas bus nukreiptas į savo el. bankininkystę.

5.5.2. Banko pavedimu į sąskaitą:

 

UAB Citreum

A/s Nr. LT85 7044 0600 0309 0443

AB SEB Vilniaus bankas, b.k. 70440

 

5.6. Pasirinkus apmokėjimo būdus 5.5.1 ir 5.5.2, ir neapmokėjus už prekes per 2 (dvi) darbo dienas, E-PIGIAU.LT turi teisę neįspėjus iš anksto anuliuoti užsakymą.

5.7. Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą faktūrą.

 

6. Prekių pristatymas

 

6.1. Prekes Pardavėjas pristato Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją).

6.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, pašto kodą, nurodyti tikslų kontaktinį telefono numerį ir kitą papildomą informaciją (laiptinės kodas ar pan.).

6.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatyti nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes sekančią dieną nuo pranešimo gavimo, kad jam bus pristatyta siunta. Pirkėjui nepriėmus ir/ar neatsiėmus siuntos ji vežama pakartotinai. Dėl pakartotinų pristatymų Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją, jei dėl šių pristatymų bus patirtos papildomos išlaidos.

6.5. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

6.6. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.7. Pristatymo kaina yra fiksuota ir nekinta perkant daugiau nei vieną prekę. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna produkto komplektacija.

6.8. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekių pristatymo dokumente.

6.9. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba  išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos.

 

7. Garantija

 

7.1. Visoms Parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama gamintojo kokybės garantija.

7.2  Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta pagal Lietuvos teisės aktus.

7.3. Parduotuvėje parduodamų prekių galiojimo terminas yra neribotas, jei šalia prekės nenurodyta kitaip.

 

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

 

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis.

8.2. Norėdamas grąžinti ar keistis prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo pirkėjui. Pirkėjas privalo informuodamas Pardavėją el. paštu nurodant joje grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

8.3. Pinigai bus pervesti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų po prekės ir pirkimo dokumentų (t.y. sąskaitos faktūros) grąžinimo.

8.4. Pirkėjui nekompensuojamos Prekių pristatymo išlaidos.

8.5. Produktų (be defektų) grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.6. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

8.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 2., 3. ir 5. punktuose nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Pirkėjo grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ar atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai.

8.8. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis per protingą terminą.

8.9. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma už prekes.

8.10 Pirkėjai turi siųsti/ pristatyti grąžinamas prekes pardavėjui adresu: Partizanų g. 19, LT-49477, Kaunas, Lietuva ir nurodant siuntų tarnybai galiojantį kontaktų skiltyje paskelbtą telefono numerį.

 

9. Apsikeitimas informacija

 

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

 

10. Baigiamosios nuostatos

 

10.1. Elektroninės parduotuvės e-pigiau.lt Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, todėl  jų pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

10.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.