PREKIŲ KATALOGAS
Savaitės Akcija

No supplier

Pirkėjų asmens duomenų tvarkymas

I. Pagrindinės nuostatos

1. Internetinė parduotuvė www.e-pigiau.lt  , valdoma UAB Citreum įmonės, įmonės kodas 133076330, esančios Partizanų g. 19, LT-49477, Kaunas ir registruotos Lietuvos Respublikoje, remdamasi asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi www.e-pigiau.lt parduotuvėje tvarko Pirkėjų asmens duomenis.

2. Tvarkant Asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat šiomis Taisyklėmis.

3. Internetinė parduotuvė vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.2. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia e-pigiau.lt.
3.3. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
3.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja įstatymai ir teisės aktai.
3.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

1. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, ir elektroninio pašto adresą, IP informacija (patikrinti saugumą, bei pritaikyti sąsajos kalbą) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui. Atlikdamas registraciją, arba pirkdamas Pirkėjas sutinka, kad jo nurodyti asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai e-pigiau.lt administraciją.
2. Tiesiogiai su Pirkėju nesusiję duomenys, tokie kaip duomenys apie įsigytas prekes, naudojami tik statistiniams tyrimams, yra renkami ir tvarkomi taip, kad neatskleistų Pirkėjo asmens tapatybės ar kitų asmenų duomenų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti tapatybę.
3. Pirkėjo asmens duomenys internetinės parduotuvės duomenų bazėje saugomi 10 metų, skaičiuojant nuo paskutinės pirkimo sutarties sudarymo datos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas ar sunaikinimas

1. Pirkėjas pateikęs UAB Citreum asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;

2. Pirkėjas turi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises;

3. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu, elektroniniu paštu, kuriuo registravosi internetinėje parduotuvėje, nurodydamas savo vardą ir pavardę;

4. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Duomenų subjektas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai UAB Citreum veiklos vietoje.

5. Internetinė parduotuvė www.e-pigiau.lt , gavusi Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateikia Pirkėjui atsakymą.

V. Taisyklių keitimas

1. Internetinė parduotuvė www.e-pigiau.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje www.e-pigiau.lt .
2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi internetinės parduotuvės sistemoje.
3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@citreum.lt) su sąlyga, kad Pirkėjas nesinaudos internetinės parduotuvės paslaugomis.
4. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.

VI. Teisės tvarkyti asmens duomenis darbuotojui suteikimas, supažindinimas su taisyklėmis

1. Teisė tvarkyti asmens duomenis ir prieigos teisė prie elektroninėje parduotuvėje esančių asmens duomenų suteikiama, keičiama ir panaikinama savininko įsakymu.
2. Teisė tvarkyti asmens duomenis suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi darbuotojo funkcijoms vykdyti – išskirtinai tik užsakymų apdorojimo ir tiesioginio marketingo tikslais.

VII. Techninės apsaugos priemonės

1. Už serverio duomenų saugumą atsakinga įmonė, teikianti internetinės parduotuvės talpinimo paslaugą (fizinė sauga, atsarginės kopijos atkūrimas).

VIII. Teisės aktai ir standartai, kuriais vadovaujantis tvarkomi asmens duomenys

1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
2. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298)
3.2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

IX. Duomenų saugumo politika.

1. Vartotojo veiksmai, pasirinkimai (pvz., kalba) ir asmens informacija renkami šiais tikslais: palengvinti naudojimą, rinkti statistiniams duomenims bei teikti rinkodaros pasiūlymus. UAB Citreum rūpinasi, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam jūsų asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui. Naudotojo sutikimas tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslais išreiškiamas užpildant registracijos anketą.

2. Slapukų politika. www.e-pigiau.lt svetainėje naudojami dviejų tipų slapukai (angl. cookies): laikinieji (pašalinami, kai užveriama naršyklė) ir nuolatiniai slapukai (išlieka visam laikui, kol neištrinsite). Dalis mūsų slapukų kuriami naudojantis kitų interneto svetainių analitikos paslaugų tiekėjų paslaugomis.  Naršyklės nustatymuose jūs galite parinkti slapukų nustatymus.

3. Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko pavadinimas

Aprašymas / Naudojimo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

Currency

Vartotojui kas kartą rodoma jo pasirinkta valiuta, tad nereikia kas karto atėjus į svetainę ją pasikeisti.

Apsilankius pirmą kartą svetainėje ir pasikeitus valiutą.

30 dienų

Vartotojo pasirinkta valiuta

Language

Vartotojui kas kartą rodoma jo pasirinkta kalba, tad nereikia kas karto atėjus į svetainę jos pasikeisti.

Apsilankius pirmą kartą svetainėje ir pasikeitus kalbą.

30 dienų

Vartotojo pasirinkta kalba

Jrv

Galimybė atvaizduoti paskutinius žiūrėtus produktus.

Užėjus į produkto vidinį puslapį.

30 dienų

Produkto id

X. Privatumo politikos pakeitimai
Mūsų privatumo politika retkarčiais gali keistis, o bet kokie patvirtinimo pakeitimai Jums bus perduoti el. paštu ar perspėjimu mūsų interneto svetainėje.